Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LATIHAN..SOAL-SOAL ILMU TAFSIR SEMESTER GENAP. KELAS 11. MA

 

 

  assalamualaikum.wr.wb.

sebelum anda berlatih pada soal-soal dibawah ini. jangan lupa kunjungi blog kami yang lain dan jangan lupa ikuti laman kami, agar informasi yang anda terima selalu update. cukum dengan klik ini salmawa.com

 LATIHAN SOAL-SOAL


·           

 

·                  Kata tafsir berasal dari kata at-tafsirah yang berarti...

a. suatu ilmu yang digunakan dokter untuk mengetahui penyakit

b.         suatu ilmu untuk mengetahui isi Al- Qur'an

c.         ilmu mengetahui tentang penyakit

d.         dokter penyakit dalam

e.          suatu ilmu yang di pelajari

·                  al-qur'an adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf- mushaf yang terjaga dalam hatib orang yang menghafalnya diantara orang-orang islam. pendapat ini dikemukakan oleh...

a.         manna' al-qattan

b. syekh muhammad abduh

b.        imam as-sya 'i

c.          dr.subki shalih

d.         empat imam fiqih

 

·                  dilihat dari segi kedudukan tafsir, ilmu tafsir adalah...

a.    alat mufasir

b.    tujuan mufasir

c. hikmah mufassir

c.    pekerjaan mufasir

d.    harapan mufassir

 

·                  sebab orang islam dapat menguasai tafsir...

a. dikarenakan belajar uslub Al-Qur'an

b.    disebabkan belajar Al-Qur'an

c.    dikarenakan banyak membaca asbabun nuzul

d.    dikarenakan banyak membaca kitab hadits

e.    dikarenakan banyak menghafal hadits

 

·                  dalam sejarah peradaban islam khususnya sejarah tafsir al-qur'an pada dasarnya al-qur'an diturunkan secara...

a.    per surah

b. berangsur-angsur

c.    sebagian Al-Qur'an

d.    langsung dari Allah

e.    per ayat makiyah

 

·                  menurut pendapat Al-lihyani, al-qur'an secara etimologi berarti...

a.  pedoman

b.  kumpulan

c.  menghimpun

d. bacaan

e.    ucapan

 

 

·                  usaha perbaikan tulisan al-qur'an selanjutnya dilakukan oleh nasir bin asim bin yahya bin ya'mur di masa...

a.  khalifah abu bakar

b.  khalifah ali bin abi thalib

c. khalifah abdul malik bin marwan

d.  umar bin khattab

e.   khalifah usman

·                  Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan sumber hukum yang...

a.  kelima

b.  ketiga

c.  kedua

d. pertama

e.   ke enam 

 

·                  asbabun nuzul sangat erat kaitannya dengan kaidah penetapan hukum. sering kalo terdapat kebingungan dan keraguan dalam mengartikan...


a. surah-surah al-qur'an

b.         juz-juz al-qur'an

c.         ayat-ayat al-qu'an

d.         tajwid

e.          makhrojul huruf

·                  riwayat-riwayat asbabun nuzul dapat digolongkan dalam... kategori

a.  5

b.  6

c.  7

d.  8

e. 2

·                  ilmu asbabun nuzul akan membantu dalam memahami ayat larena ilmu tentang sebab akan menimbilkankan ilmu tentang akibat. pendapat tersebut adalah menurut...

a.    zarkasi as-sidqi

b. ibnu tamimiyah

c.    urwah bin zubair

d.    abdurrahman wahid

e.    zaid bin walid

 

·                  munasabah antara akhir sebuah durah dengan awal surah setelahnya. contoh dalam surah al- isra ditutp dengan...

a.  takbir

b. tahmid

c.  tahlil

d.  wassalam

e.   tashahud

 

·                  usaha perbaikan tulisan al-qur'an dilakukan oleh nasir bin asim dan yahya bin ya'mur

dimasa...

a. khalifah abu bakar

b.  khalifah ali bin abi thalib

c.  umar bin khattab

d.  khalifah usman bin affan

e.   usman bin affan dan ali bin abi talib

 

·                  pengertian munasabah secara etimologi adalah...

a.    keseragaman

b.    kesamaan

c. keserupaan

d.    kezaliman

e.    kemuliaan

 

·                  dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dapat dibagi menjadi...

a.  5

b. 2

c.  3

d.  4

e.   6

·                  al-qur;an adalah mukjizat terbesar bagi nabi muhammad saw. dibawah ini merupakan bukti bahwa al-qur'an sebagai mukjizat terbesar adalah...

a. al-qur'an berlaku kekal sepanjang masa

b.         kitab yang berisi ajaran yang sempurna

c.         isinya sangat rumit sehingga sulit dipahami

d.         hanya orang cerdas yang dapat memahami

e.          hanya orang soleh yang tahu

·                  Penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau dengan hadis, atau dengan perkataan para sahabat untuk menjelaskan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Swt. disebut....

a. tafsir bil-ma'tsur

b.         tafsir tahliliy

c.         tafsir bil-izdiwaji

d.         tafsir bir-ra'yi

e.          tafssir bir-birriyad

·                  mengeluarkan isyarat makna kata dari makna hakiki ke makna alegoris (majazi) tanpa meninggalkan tradisi yang berlaku dalam bahasa arab. pengertian ta'wil diatas adalah menurut...

a. abu al-wahid ibnu rusyd

b.         al-bukhari

c.         al-fauzi

d.         al-junaidi

e.          al-hauzi

·                  menurut bahasa (etimologi), asbabun nuzul berarti...

a.         turunnya hadits

b.         sebab munculnya

c.         turunnya al-qur'an

 d. sebab-sebab turun

e.         tempat turun

·                  Persamaan tafsir, ta'wil, dan terjemah adalah...

a.         ketiganya meyakini isi Al-Qur'an

b. ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Qur'an

c.         ketiganya menjelaskan makna hadis

d.         ketiganya menerangkan makna surah Al- Qur'an

e.          ketiganya menjelaskan tafsir al-qur’an

·                  secara bahasa mukjizat artinya...

a.    memusuhi

b.    melawan

c.    menakjubkan

d.    menandingi

e. mengalahkan

·                  kajian perbandingan ayat tidak terbatas dianalisis redaksional (mubahis lafziyah), melainkan mencakup perbandingan..

b.   makna dan kasus

c.    redaksional

c. analisis

d. problematic

e. makna dan kasus

·                  munasabah antara awal surah dengan akhir surah. contoh dalam surah al-baqarah ayat ke-3 ada kolerasi dengan...

a. ayat 285

b.      ayat 98

c.      ayat 110

d.     ayat 111

e.       ayat 102

·                  Al-qur'an adalah...

a.    pegangan hidup setiap muslim agar hidup di dunia

b.    setiap muslim harus mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an untuk dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari

c.    dapat dipahami secara langsung dan menjadi pegangan hidup setiap muslim

d. pedoman dan pegangan hidup setiap muslim agar dapat hidup selamat di dunia dan akhirat

e.    menjadi pedoaman hidup didunia ini

 

·                  suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat al-qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung disebut...

a.         nuzulul qur'an

b.         isra mi'raj

c. asbabun nuzul

d.         wurudul hadis

e.          asbabul makan

·                  berikut ini faedah dari ilmu asbabun-nuzul, yaitu...

a. mengetahui bentuk hikmah rahasia yang terkandung dalam hukum

b.         untuk mengetahui sebab turun hadits

c.         untuk mengtahui asal-usul ayat

d.         untuk kaidah kaidah al-qur'an

e.          untuk kaidah kaidah islam

 

·                  munasabah antara satu ayat dengan ayat selanjutnya. contohnya, dalam surah...

a.         q.s an-nahl ayat 11

b.         q.s an-nisa ayat 15

c. q.s al-ghasiyah ayat 17

d.         q.s al-fatihah ayat 5

e.          q.s an-naml ayat 12

 

·                  jika dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat, maka salah satu pembagian asbabun nuzul dibawah ini adalah...

a.    sahih

b.    sifah

c. sarih

d.    saleh

e.    fasih

 

·                  fungsi utama mukjizat bagi para nabi dan rasul adalah...

a.         sebagai alat untuk menakuti musuhnya

b.         sebagai alat untuk menyombongkan diri

c. sebagai bukti kenabian atau kerasulan

c.          sebagai bukti kekuatan sikapnya

d.          sebagai bukti kekuasaannya

 

·                  berikut ini yang bukan termasuk aspek kemukjizatan al- qur'an dilihat dari aspek bahasa yang digunakannya adalah...

a.         bahasa dan susunan kalimatnya yang sanga indah

b. bahasanya yang sulit dimengerti oleh orang awam

c.         berisi hukum-hukum yang berlaku universal

d.         mengandung isyarat-isyarat ilmiah

e.          mengandung hukum-hukum

 

·                  ilmu yang membahasa tentang cara pengucapan lafal- lafal al-qur'an, tentant petunjuk- petunjuknya, hukum- hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna- makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya adalah pengertian tafsir menurut...

a.    abu dawud at-rirmizi

b. abu hayyan

c.    abu musa al-asy'ari

d.    abu bakar

e.    zaid bin walid

 

·                  Berikut ini yang bukan merupakan perspektif definisi makkiyah dan madaniah adalah…

A. Tempat turun النزول مكان

B. Waktu turun النزول زمان

C. Tema pembicaraan النص موضوع

D. Obyek Pembicaraan النص مخاطب

E. Petunjuk Pembicaraan  النص داللة

·                  Perhatikan teks berikut...

     

Definisi diatas adalah pengertian makkiyah dan madaniah dari perspektif…

A. Tempat turun (النزول مكان(

B. Waktu turun (النزول زمان(

C. Tema pembicaraan (النص موضوع(

D. Obyek Pembicaraan (النص مخاطب(

E. Petunjuk Pembicaraan ( النص داللة(

·                  QS. Al-Maidah (5): 3 termasuk kategori madaniah kendatipun tidak diturunkan di madinah karena ayat itu diturunkan pada peristiwa Haji wada’. Pernyataan tersebut sesuai dengan definisi makkiyah dan madaniah dari perspektif…

A. Tempat turun (النزول مكان(

B. masa turun ( النزول زمان(

C. Tema pembicaraan (النص موضوع(

D. Obyek Pembicaraan (النص مخاطب(

E Petunjuk. Pembicaraan (د اللة النص )

·                  salah satu contoh mukjizat nabi isa a.s adalah...


a. dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir sehingga dapat melihat

b.         dapat membelah bulan dengan menujukkan jari telunjuk kepadanya

c.         dari jari-jari keluar air sehingga dapat diminum kaumnya yang kehausan

d.         tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan sihir

e.          bisa membelah laut dengan izin allah swt

 

·                   perhatikan QS. Ali Imran (3): 69-70 berikut ini!

 

 

Ayat tersebut termasuk kategori madaniah karena kandungannya berupa dialog dengan ahli kitab. Metode apakah yang digunakan dalam menentukan makkiyah dan madaniah seperti di atas?

A. Riwayat

B. Qiyasi Ijtihadi

C. Sima’i Naqli

D. Bil Ma’tsur

E. Nash

·                  kaidah hukum yang belum jelas dalam al-qur'an, dapat dipermudah dengan mengetahui asbab-nuzulnya karena...

a.    penafsiran juz-juz lebih jelas dipahami

b. dengan penafsiran ayat lebih jelas untuk dipahami

c.    penafsiran surah lebih jelas

d.    penafsiran surah tidak lebih jelas

e.    penafsiran lebih mudah disimpan

 

·                  orang islam dapat menguasai tafsir ...

a.         disebabkan belajar al-qur'an

b.         karena banyak membaca kitab-kitab tafsir

c.         disebabkan banyak membaca kitab hadis

 d. dikarenakan belajar uslub al-qur'an

e.         disebabkan keturunan penghafal

 

·                  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti terjemah adalah..

a.    mengalihkan bahasa indonesia ke bahasa indonesia

b.    memindahkan suatu barang ke barang yang lain

c. meyalin (memindahkan) dari suatu bahasa ke bahasa lain atau mengalih bahasakan

d.    menerjemahkan bahasa jawa ke bahasa jawa

e.    menerjemahkan kalimat

 

·                  pengertian terminologi, munasabah adalah...

a.      kemiripan yang dapat di pahami

b.      suatu hal yang dapat dipahami

c.      suatu yang tidak dapat di pahami dengan akal

d. suatu hal yang dapat dipahami dengan pikiran

e.       suatu hal yang dapat dipelajari

 

·                  sejarah tafsir al=qur'an pada masa sahabat ada perbedaan yang signi kan dengan pada masa...

a.    sahabat

b.    tabi'in

 c. rasulullah saw

d.    modern

e.    ulama

 


·          Dibawah ini yang tidak termasuk dalam persfektif makiyah dan madaniyah ialah...

a. Kejadian masa turun

b.    Masa turun

c.    Tempat turun

d.    Objek pembicaraan

e.    Makanun nuzul

·          Yang bukan termasuk unsur-unsur pokok ilmu tafsir adalah ilmu...

b.   ushul kih

b. munasabah

c.    isytiqaq

d.   tauhid

e.    akhlaq

·          berikut pengertian surah makiyah...

a.  ayat ang turun pada masa jahiliyah

b.  ayat yang turun sesuadah hijrah

 c. ayat yang turun sebelum hijrah

d.  ayat yang turun pada saat peperangan

e.  ayat yang turun antara makah dan madinah

·          munasabah antara penutup surah dengan awal surah berikutnya. misalnya, penutup surah al- waqi'ah ayat...

a.  97

b.  99

c. 96

d.  98

e.    95

 

·          Makna dari kalimat dibawah ini ialah...

 

 

a.    ayat-ayat yang turun di luar mekah dan sekitarnya seperti mina, arafah, dan hudaibiyyah,

b.    ayat-ayat yang turun di mekah dan sekitarnya seperti hudaibiyyah,

c.           ayat-ayat yang turun di madinah dan sekitarnya seperti mina, arafah, dan hudaibiyyah,

d.         ayat-ayat yang turun di luar madinah dan sekitarnya seperti mina, arafah, dan hudaibiyyah,

e. ayat-ayat yang turun di mekah dan sekitarnya seperti mina, arafah, dan hudaibiyyah,

·          periode pertama berakhir ditandai denganberakhirnya generasi sahabat. adapun sumber- sumber tafsir periode tabi'in adalah...

a.    tafsir dan ilmu tafsir

b.    ijtihad tabi'in 

c. al-qur'an hadits

d.    hadis ilmu hadis

e.    hadits dan ulama

·          sejarah al-qur'an periode pembukuan pada masa rasulullah saw., walaupun secara pribaditidak pernah menulis al-qur'an dikarenakan...

a.         kesibukan menghafal al-qur'an

b.         kesibukan dimedan perang

c. tidak pandai dalam membaca dan menulis

d.         kesibukan mengurus umat islam

e.          kesibukan berperang

 

·          munasabah artinya "kemiripan" (muqabarah), keterikatan antara dua hal. dalam hal ini munasabah diterapkan dalam empat kategori, kecuali...

a. awal surah dengan akhir surah sebelumnya

b.         surah dengan surah selanjutnya

c.         ayat dengan ayat selanjutnya

d.         kelompok ayat dengan ayat kelompok ayat sesudahnya

e.          ayat dengan juznya

 

·          peletak dasar ilmu munasabah ialah...

b.   imam maliki

b. imam abu bakar an-nisaburi

d.   imam hambali

e.    imam syafi’i