Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal Ujian KIMIA KELAS XII SMA/MA. TERBARU

Soal Ujian Madrasah Kimia

Tahun Pelajaran 2021/2022 

 

1.        Berikut langkah kerja yang dilakukan ilmuwan untuk memecahkan masalah secara ilmiah.

1)   Merumuskan masalah

2)   Melakukan eksperimen

3)   Mengolah data

4)   Menemukan masalah

5)   Menyusun kerangka teori

6)   Membuat laporan

7)   Menarik kesimpulan

8)   Merumuskan hipotesa

Urutan langkah kerja sesuai metoda ilmiah adalah... .

A.     1)-2)-3)-4)-5)-6)-7)-8)

B.     1)-4)-2)-3)-5)-6)-7)-8)

C.     2)-7)-4)-6)-5)-3)-1)-8)

D.     4)-1)-5)-8)-2)-3)-7)-6)

E.      -1)-3)-8)-7)-2)-4)-6)

2.         Lambang suatu unsur adalah , maka dalam satu atom unsur tersebut  terdapat ….

A.      16 proton, 14 elektron, 14 neutron                       

B.      16 elektron, 14 proton, 30 neutron                       

C.      30 proton, 30 elektron, 16 neutron

D.      16 proton, 16 elektron, 14 neutron

E.       16 proton, 16 elektron, 30 neutron

3.         Perhatikan tabel periodik unsur berikut!

Dari tabel konfigurasi elektron dan nomor atom unsur di bawah ini ....

 

No

Unsur

Konfigurasi Elektron

Nomor Atom

1.

R

[He] 3s2

12

2.

L

[He] 3s2 3p2

6

3.

M

[Ar] 4s2 3d10 4p2

33

4.

T

[Ne] 3s2 3p2

15

5.

Q

[He] 2s2 2p6

10

 

Nomor yang tidak tepat adalah ....

A.      1

B.      2

C.      3

D.      4

E.       5

 

4.         Perhatikan dua notasi unsur :

Pernyataan yang paling tepat untukmembedakan sifat kedua unsur tersebut adalah ....

A.      unsur Y lebih bersifat logam dibandingkan unsur X

B.      jari-jari atom X lebih kecil dari Y

C.      atom Y lebih sukar melepaskan elektron

D.      jumlah elektron valensi X = 3 sedangkan Y = 2

E.       energi pengionan pertama unsur Y lebih besar dari unsur X

 

5.         Diketahui unsur X (nomor atom 6) dapat berikatan dengan unsur Y (nomor atom 17), membentuk senyawa yang mengikuti aturan oktet . Sifat fisik senyawa yang terbentuk dan jenis ikatannya berturut-turut adalah ....

A.      lelehannya dapat menghantarkan listrik, ikatan ionik

B.      larut dalam air, kovalen

C.      tidak larut dalam air, ikatan ionik

D.      larutannya menghantar listrik, kovalen

E.       larutannyatidak menghantarkan listrik, kovalen

 

6.         Perhatikan gambar ilustrasi tentang gaya intra dan antar molekul berikut!

Gaya Van der Waals ditunjukkan pada nomor....

A.      1

B.      2

C.      3

D.      4

E.       5

 

7.         Perhatikan konfigurasi 2 buah unsur berikut!

 

T = [He] 2s2 2p3

Q = [Ne] 3s23p5

 

Bentuk molekul yang terjadi antara 2 unsur jika berikatan sesuai aturan oktet adalah ....

A.      linear

B.      segitiga datar

C.      segitiga piramid

D.      tetrahedral

E.       segitiga bipiramid

 

 

8.         Pada pembakaran bensin (C8H18) persamaan reaksinya adalah:

 

       2C8H18 (l) + 25 O2(g) → 16 CO2(g) +18 H2O(g)

                                    

Pernyataan yang benar tentang persamaan reraksi tersebut adalah ....

A.      2 molekul C8H18 tepat bereaksi dengan 25 molekul gas karbondioksida

B.      tidak semua atom H pada C8H18 membentuk H2O

C.      Pembakaran 2 mol C8H18 menghasilkan 16 mol CO2

D.      Jumlah atom O pada reaktan 50 dan jumlah atom O pada produk 32

E.       Reaksi pembakaran sempurna bensin menghasilkan CO2, H2O dan CO

 

 

9.         Proses industri pembuatan amonia dapat dibuat dari reaksi antara gas nitrogen dan hidrogen, dengan persamaan reaksi:

 

N2(g) + H2(g) → NH3(g) ∆H = -92,4 kJ

 

Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan menggunakan katalisator serbuk Fe dicampur dengan Al2O3, MgO, CaO, dan K2O. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi pada P dan T yang sama temyata 1 : 3 dan 2.

Berdasarkan wacana tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah ....

A.    HukumDalton

B.    HukumGay-Lussac

C.    HukumAvogadro

D.    HukumLavoisier

E.     HukumProust

 

10.     Amonium nitrat adalah suatu senyawa kimia yang memiliki rumus kimia NH4NO3. Senyawa ini utamanya digunakan dalam pertanian sebagai pupuk kaya nitrogen. Produksi industri amonium nitrat secara sederhana sebagai berikut:

 

HNO3(aq) + NH3(g) → NH4NO3(s) 

 

Reaksi antara 6,3 gram asam nitrat dan 1,12 L gas amoniak pada STP menghasilkan massa padatan NH4NO3 sebesar .... (Ar. N = 14, H = 1, O = 16)

A.        0,4 gram

B.         0,8 gram

C.         4 gram

D.        8 gram

E.         16 gram

 

11.     Perhatikan data persamaan reaksi termokimia di bawah ini!

 

(1)   Na (s) +  ½  Cl2 (g) → NaCl (s)                             ΔH = -kJ.mol-1

(2)   C (s) + ½O2 (g) → CO (g)                                      ΔH = -kJ. mol-1

(3)   NH3 (g) → ½ N2 (g) + 3/2 H2                               ΔH = +kJ. mol-1

(4)   SO2 (g) → S (s) + O2 (g)                                         ΔH = -kJ. mol-1

(5)   C2H5OH (l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l)    ΔH = -kJ. mol-1

 

Pasangan persamaan reaksi yang merupakan ΔH°d, ΔH°c, dan ΔH°f adalah ....

A.          (1), (2), dan (3)

B.          (1), (2), dan (4)

C.          (2), (3), dan (5)

D.          (3), (5), dan (2)

E.           (3), (4), dan (5)

 

12.     Diketahui energi ikatan rata-rata.

 

 

H – H : 435 kJ/mol

N ≡ N : 946 kJ/mol

N – H : 390 kJ/mol

 

Kalor yang dilepaskan untuk menguraikan 3,4 gram gas amoniak (Ar N = 14 g.mol-1 ; H = 1 g.mol-1) menjadi unsur-unsurnya adalah ....

A.         4,45 kJ

B.         8,9 kJ

C.         42,2 kJ

D.         1081 kJ

E.          1170 kJ

 

13.     Perhatikan persamaan reaksi berikut!

 

 

2 NO (g) + H2 (g) → N2O(g) + H2O (g)

 

Pengaruh konsentrasi NO dan H2 terhadap laju reaksi ditentukan pada percobaan berikut:

 

Percobaan

Konsentrasi awal (M)

Laju reaksi awal

NO

H2

1

6,4 x 10-3

2,2 x 10-3

2,6 x 10-5

2

12,8 x 10-3

2,2 x 10-3

5,2 x 10-5

3

6,4 x 10-3

4,4 x 10-3

5,2 x 10-5

4

9,6 x 10-3

6,6 x 10-3

5,2 x 10-5

 

Berdasarkan data di atas, orde reaksi terhadap H2 adalah ....

A.          1

B.          2

C.          3

D.          4

E.           5

 

14.     Suatu sistem kesetimbangan gas memiliki persamaan reaksi:

 

2 PQ2(g) P2Q4(g)      ΔH = +x kJ/mol

 

Jika pada sistem kesetimbangan dinaikkan suhunya maka sistem tersebut akan bergeser....

A.      kanan, karena bergeser ke arah jumlah mol yang kecil

B.      kiri, karena bergeser ke arah eksoterm

C.      kiri, karena bergeser ke arah endoterm

D.      kanan, karena bergeser ke arah endoterm

E.       kiri, karena bergeser ke arah jumlah mol yang besar

 

15.     Dalam wadah bervolume 2L dimasukkan gas HBr dan terurai menurut reaksi:

 

2HBr(g) H2(g) + Br2(g)

 

Data yang diperoleh pada saat kesetimbangan sebagai berikut:

 

[HBr]

[H2]

[Br2]

0,04 M

0,08 M

0,04 M

 

Harga tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah....

A.      1

B.      2

C.      3

D.      4

E.       8

 

16.     Berikut 3 buah persamaan reaksi asam dan basa.

 

(1)            Ca(OH)2→ Ca2+ + 2OH-

(2)            H3O+(aq) + NH3(aq) NH4+(aq) + H2O(aq)

(3)            NH3(aq) + H+(aq) → NH4+(aq)

 

Persamaan reaksi asam-basa yang sesuai dengan urutan konsep Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis adalah ....

A.        (3),(2),(1)

B.         (3),(1),(2)

C.         (2),(3),(1)

D.        (2),(1),(3)

E.         (1),(2),(3)

 

17.     Perhatikan gambar dua larutan basa yang mempunyai harga pH sama!

 

 

 (Kb NH4OH = 1×10–5)

 

Pernyataan yang paling tepat tentang kedua larutan tersebut adalah .....

A.      konsentrasi larutan NH4OH dan larutan Ca(OH)2samabesar

B.      massa terlarut CH3COOH sama dengan massa terlarutHNO3

C.      indikator lakmus akan berwarna merah dalam larutanCa(OH)2

D.      volume kedua larutan sama sehingga kadar anionnya jugasama.

E.       konsentrasi OH-kedua larutan samabesar

 

18.     Perhatikan tabel larutan garam berikut!

 

No

Larutan Garam

Reaksi Hidrolisis

Perkiraan pH

(1)

Kalium Sianida

CN-(aq) + H2O(l) HCN(aq) + OH-(aq)

pH = 6

(2)

Berilium klorida

Be2+(aq) + H2O(l) Be(OH)2(aq) + H+(aq)

pH > 7

(3)

Kalsium asetat

CH3COO-(aq) + H2O(l) CH3COOH(aq) + OH-(aq)

pH > 7

(4)

Amonium klorida

NH4+(aq) + H2O(l) NH4OH(aq) + H+(aq)

pH < 7

(5)

Natrium nitrat

Na+(aq) + H2O(l) NaOH(aq) + H+(aq)

pH < 7

 

Data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh pasangan nomor .....

A.    (1) dan(2)

B.    (1) dan(3)

C.    (3) dan(4)

D.    (3) dan(5)

E.    (4) dan(5)

 

19.     Sebanyak 0,1 mol larutan asam asetat dicampur dengan 98 gram kalium asetat. pH larutan penyangga yang terbentuk adalah ....

(Ka = 1 x 10-5), (Mr Kalium asetat = 98)

 

A.      2 - log 6

B.      5 - log 5

C.      6 - log 5

D.      6 - log 1

E.       10 + log 6

 

20.     Sebanyak 10 mL larutan CH3COOH dititrasi dengan larutan Ca(OH)2 0,1 M diperoleh data sebagai berikut:

 

Percobaan

Volume Ca(OH)2 yang diperlukan

1

10 ml

2

9,5 mL

3

10,5 mL

Berdasarkan data tersebut, konsentrasi larutan CH3COOH sebesar ....

A.         0,050 M

B.          0,100 M

C.          0,150 M

D.         0,200 M

E.          0,250 M

 

21.     Seorang siswa melakukan pengujian pH beberapa air limbah dengair beberapa indikator asam basa. Hasil pengamatan yang diperoleh ditampilkan sebagai berikut:

 

Indikator

Trayek Indikator

Hasil Pengamatan

Perubahan Warna

Rentang pH

Limbah A

Limbah B

Metil Merah

Merah – Kuning

4,2 – 6,3

Kuning

Merah

Bromtimol Biru

Kuning – Biru

6,0 – 7,6

Biru

Kuning

Phenolftalein

Tidak Berwarna – Merah

8,3 – 10,0

Tak Berwarna

Tak Berwarna

Metil Jingga

Merah – Kuning

3,2 – 4,4

Kuning

Merah

 

Limbah A dan B mempunyai pH secara berurutan........

A.      4,4 — 6,0 dan 7,6 — 8,3                               

B.      4,4 — 7,6 dan 4,2 — 8,3

C.      4,4 — 8,3 dan 7,6 — 8,3

D.      7,6 — 8,3 dan < 3,2

E.       7,6 — 8,3 dan <4,0

 

22.     Diketahui beberapa zat berikut.

(1)    Air panas

(2)    Udara

(3)    Gula

(4)    Minyak

Untuk mendapatkan emulsi, zat terdispersi dan medium pendispersinya adalah ....

A.        (1) dan (2)

B.         (1) dan (3)

C.         (2) dan (3)

D.        (2) dan (4)

E.         (4) dan (1)

 

23.     Ke dalam 200 mL air () = 1 g/mL) dilarutkan suatu basa M(OH)2. Larutan ini mendidih pada suhu 102,6oC. Jika basa tersebut mempunyai Mr = 74 dan mengion 80%, massa basa yang dilarutkan adalah…. (Kb air =0,52oC/molal)

A.      4,35gram

B.      24,67gram

C.      28, 46gram

D.      37,00gram

E.       74,00gram

 

24.     Perhatikan gambar ilustrasi komposisi larutan berikut!

Pernyataan yang paling tepat adalah ....

A.        tekanan osmotik (1) lebih tinggi daripada larutan (2)

B.         titik beku larutan (2) lebih rendah daripada larutan (2)

C.         titik didih larutan (1) lebih rendah daripada larutan (2)

D.        tekananuap larutan (2) lebih rendah daripada larutan (1)

E.         titik beku larutan (1) sama dengan titik beku larutan (2)

 

25.     Bilangan oksidasi Mn pada senyawaMnO2 dan senyawa KMnO4 secara berurutan adalah .....

A.         +4 dan +3

B.         +4 dan +7

C.         +5 dan +5

D.         +6 dan +4

E.          +6 dan +6

 

26.     Perhatikan persamaan reaksi redoks berikut!

MnO2(s) + 2H2SO4(aq) + 2NaI (aq)  → MnSO4(aq) + Na2SO4(aq) + 2H2O(l) + I2(g)

Spesi yang merupakan reduktor pada persamaan reaksi tersebut adalah .....

A.         MnO2, karena mengalami penurunan bilangan oksidasi

B.         H2SO4, karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi

C.         NaI, karena dapat mereduksi MnO2

D.         Mn2+, karena dapat mengoksidasi H2O

E.          I2, karena mengalami reaksi reduksi

 

27.     Persamaan reaksi redoks:

 

a H+ + bMnO4 + cNO2d H2O + eMnO2 + fNO3

Harga koefisien a, b, c, dan d berturut-turut adalah ....

A.   5, 1,4, dan 8

B.    5, 1,2, dan 4

C.    4, 8,1, dan 5

D.   2, 2, 3, dan 2

E.    2, 3, 3, dan 3

 

 

 

28.     Perhatikan potensial elektrode standar berikut!

 

Cr3+ (aq) + 3e → Cr (s)           E° = -0,71 Volt

Ag+ (aq) + e → Ag (s) E° = +0,80 Volt

Al3+(aq) + 3e → Al(s)   E° = -1,66 Volt

Zn2+ (aq) + 2e → Zn (s)         E° = -0,74 Volt

 

Diagram sel yang dapat berlangsung spontan adalah ....

A.   Ag/Ag+ // Cr3+/Cr

B.    Ag/Ag+// Zn2+/Zn

C.    Cr/Cr3+//Al3+/Al

D.   Zn/Zn2+//Al3+/Al

E.    Zn/Zn2+// Ag+/Ag

 

29.     Perhatikan bagan percobaan korosi berikut!

Proses korosi paling cepat terjadi pada tabung nomor ....

A.         (1)

B.          (2)

C.          (3)

D.         (4)

E.          (5)

 

30.     Gas klorin dapat dibuat melalui proses Down dengan reaksi:

(–): Na+(l) + 1e–  → Na(s)
(+): Cl(l) → ½ Cl2(g) + 1e

Perhatikan beberapa pernyataan berikut!

  1. Gas O2 dihasilkan di katode
  2. Logam Cu atau Ag tidak dapat dijadikan sebagai anode
  3. Gas klorin dihasilkan di katode
  4. Sumber utama pembuatan gas tersebut adalah garam batu.

Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor .....

A.   (1) dan (2)

B.    (1) dan (3)

C.    (2) dan (3)

D.   (2) dan (4)

E.    (3) dan (4)

 

 

31.     Arus yang sama dialirkan ke dalam larutan CuSO4 dan larutan AgNO3. Bila massa perak yang diendapkan 0,54 gram, massa Cu yang mengendap adalah ....

(Ar Cu = 63,5; Ag= 108).

A.         0,159 gram

B.         0,318 gram

C.         0,636 gram

D.         1,272 gram

E.          2,544 gram

 

32.     Perhatikan tabel berikut!

Pasangan data yang tepat adalah ....

A.         (1) dan (2)

B.         (1) dan (3)

C.         (2) dan (3)

D.         (3) dan (4)

E.          (4) dan (5)

 

33.     Diketahui data tiga buah unsur periode 3 sebagai berikut:

Dan data tersebut, urutan ketiga unsur berdasarkan kenaikan jari-jari atomnya adalah…

A.         X-Y-Z

B.         X-Z-Y

C.         Y-Z-X

D.         Y-X-Z

E.          Z-X-Y

 

34.     Berikut ini beberapa kegunaan senyawa benzena:

1.    antioksidan pada minyak goreng dan mentega;

2.    obat penyakit kulit;

3.    desinfektan;

4.    penghilang rasa sakit dan penurun panas; dan

5.    bahan peledak.

Kegunaan senyawa turunan benzena dari butil hidroksi toluene (BHT) dan butil hidroksi anisol (BHA) adalah....

A.          1         

B.          2         

C.          3         

D.          4         

E.           5

 

35.     Perhatikan rumus struktur senyawa karbon berikut!

Nama IUPAC dari rumus struktur tersebut berturut-turut adalah ....

A.      2-metil-1-butena dan 1-butuna

B.      2-metil-1-butana dan 1-butena

C.      2 metil-1 butena dan 2-butuna

D.      butuna dan 2-metil 1-butena

E.       2-butuna dan metil-1-butena

 

36.     Perhatikan persamaan reaksi berikut!

 

Jenis reaksi senyawa karbon pada persamaan reaksi (1) dan (2) berturut-turut adalah ....

A.         substitusi dan adisi

B.          substitusi dan eliminasi

C.          adisi dan eliminasi

D.         eliminasi dan adisi

E.          eliminasi dan substitusi

 

37.     Perhatikan rumus struktur senyawa C3H6O berikut ini!

Pernyataan berikut yang tepat adalah…

A.   Senyawa (1), dapat direduksi menjadi senyawa yang bereaksi dengan natrium. Senyawa (2), dapat direduksi menjadi senyawa yang tidak bereaksi dengan natrium

B.    Senyawa (1), dapat dioksidasi mejadi alkohol primer. Senyawa (2), dapat dioksidasi menjadi alkohol sekunder.

C.    Senyawa (2), dapat diidentifikasi dengan pereaksi tolens  menghasilkan cermin perak. Senyawa (1), tidak dapat bereaksi dengan pereaksi tolens

D.   Senyawa (2), dapat dioksidasi  menghasilkan senyawa yang dapat membirukanlakmus merah. Senyawa (1), tidak dapat dioksidasi menjadi senyawa organik lainnya

E.    Senyawa (1), dapat bereaksi dengan logam natrium. Senyawa (2), tidak dapat bereaksi dengan logam natrium

 

38.     Isomer fungsi dan senyawa 2- metil - 2- propanol adalah....

A.      etoksi propana

B.      etoksi etana

C.      metoksi butana

D.      1-butanol

E.       2-butanol

 

 

39.     Berikut data tentang polimer:

Dan data tersebut pasangan data yang ketiganya berhubungan dengan tepat adalah....

A.      1 dan 2               

B.      1 dan 3               

C.      1 dan 4               

D.      2 dan 3               

E.       2 dan 4

 

40.     Data percobaan uji protein beberapa bahan makanan sebagai berikut :

Bahan makanan berprotein yang mengandung inti benzena dan unsur belerang adalah ....

A.      K dan L

B.      LdanN

C.      K dan M

D.      MdanN

E.       L dan O