Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

50 SOAL dan KUNCI JAWABAN AKIDAH AKHLAQ KELAS 10 MA MADRASAH

 

 

Mata Pelajaran   : AKIDAH AKHLAQ

Kelas                   : X ( Sepuluh )

Tahun Pelajaran : 2021/2022

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat !

 

1.      allah bersifat mendengar atas segala pembicaraan makhluk dan mustahil baginya...

a.       Muatun                                 d. bukmun             

b.       Umyun                                  e. Fana’

c.        Summun

Kunci Jawaban : C

2.     Penciptaan alam semesta sesuai dengan kehendak allah terjadi dalam...

a.        Enam jam

b.        Enam hari

c.         Enam detik

d.        Enam masa

e.        Enam minggu

Kunci Jawaban : D

3.     Jumlah sifat ma’nawiyah ada...

a.        tiga

b.        Lima

c.         tujuh

d.        Sembilan

e.        enam

Kunci Jawaban : C

4.     sifat wajib allah yang berhubungan dengan zat allah. Semata tanpa ada yang mampu menandinginya disebut...

a.        mulkiyah

b.        salbiyah

c.         nafsiyah

d.        Ma’nawiyah

e.        Ma’ani

Kunci Jawaban : C

5.     Karena allah tidak membutuhkan bantuam siapapun, mustahil allah swt memiliki sifat...

a.       Mukhalafatulil hawaditsi

b.       Qiyamuhu binafsihi

c.        jahilan

d.       ihtiyaju ligairihi

e.        wahdaniyah

Kunci Jawaban : C

6.     Surah azzumar ayat 62 menyebutkan bahwa allah swt. memiliki makna...

a.       Al-hakim

b.       Al-malik

c.        Al-khaliq

d.       Al-quddus

e.        Al-hasib

Kunci Jawaban : C

7.     Asifat Wajib Allah Yang Termasuk Kategori Sifat Salbiyah Adalah....

a.       qidam

b.       hayyan

c.        sami’an  

d.       sifat jaiz

e.        mubah

Kunci Jawaban : A

8.     allah swt bersifat iradah, tidak mungkin dia bersifat....

a.       umyun

b.       karahah

c.        bukmun

d.       ‘ajzun

e.        Fana’

Kunci Jawaban : B

9.     Sifat ma’ani adalah sifat yang dapat dibuktikan dengan....

a.       kekuasaan

b.       tragedi

c.        pengalaman

d.       keyakinan

e.        pancaindra

Kunci Jawaban : E

10. sifat wajib allah swt, nafsiyah secara bahasa artinya....

a.       diri sendiri

b.       arti

c.        lawan kata

d.       maknanya

e.        dzat allah

Kunci Jawaban : E

11. sifat wajib allah yang berhubungan dengan sifat sebelumnya, atau kelanjutan dengan sifat sebelumnya adalah....

a.       ma’nawiyah

b.       salbiyah

c.        ma’ani

d.       nafsiyah

e.        mulkiyah

Kunci Jawaban : D

12.  Memaafkan orang yang salah merupakan salah satu cara menghindari sifat...

a.       Takabbur

b.       Tawaduk

c.        Gasab

d.       Hasad

e.        Gadhab

Kunci Jawaban : E

13.  Allah mampu melihat makhluknya meskipun berada ditempat yang sangat dalam dan gelap karena allah bersifat....

a.       Sama’

b.       basar

c.        kalam

d.       qadirun

e.        muridan

Kunci Jawaban : B

14. Sunnah rasul saw. ketika timbul amarah hendaknya segera mengubah posisi dari...

a.       Berdiri lalu berbaring

b.       Duduk lalu berjalan

c.        Berbaring lalu berolahraga

d.       Berdiri lalu duduk

e.        Berbaring menyamping ke kanan

Kunci Jawaban : D

15.  Kesempurnaan allah dapat dilihat juga pada nama namanya yang disebut....

a.       Asmaul khamsah

b.       Asma wa sifat

c.        Asma jamil

d.       Asmaul husna

e.        Asmaul kamil

Kunci Jawaban : D

16.  Berikut ini yang tidak termasuk asmaul husna yang dimili oleh allah swt, adalah...

a.       Al-amin

b.       Al-afuww

c.        Ar-razzaq

d.       Al-malik

e.        Al-hasib

Kunci Jawaban : A

17.  Sifat salbiyah menolak sifat yang berkebalikan dengan sifat tersebut, sifat salbiyah jumlahnya....

a.       4

b.       5

c.        6

d.       7

e.        8

Kunci jawaban : B

18.           اَللهُ خَلِقُ كُلِّ شَىْءٍ                                         Artinya...

a.       Allah maha melihat sesuatu

b.       Allah maha memperhitungkan amal manusia

c.        Allah maha teliti

d.       Allah menciptakan segala sesuatu

e.        Allah maha mendengar apapun

Kunci Jawaban : D

19.  Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan...

a.       Saudar

b.       Satu umat

c.        Saudara seiman

d.       Satu tubuh

e.        Keluarga

Kunci Jawaban : D

20.  Nifak besar disebut...

a.       Nifak amaly

b.       Nifak lisany

c.        Nifak i’tiqady

d.       Nifaq amaliah

e.        Nifaq ‘ibadi

Kunci Jawaban : C

21. Prilaku orang yang bertakwa yang tidak ada dalam surah ali imran ayat 1134 adalah...

a.       Orang gemar bersedekah

b.       Orang yang gemar berinfaq

c.        Suka memaafkan orang lain

d.       Menahan marah

e.        Bersikap jujur

Kunci jawaban : E

22. Meyakini al-qur’an sebagai sumber hukum islam hanya dimulut, tetapi hati mengingkari menyebabkan...

a.       Dosa jariyah

b.       Dosa kecil

c.        Menjadi orang yang fasiq

d.       Tetap beriman

e.        Keluar dari islam

Kunci Jawaban : C

23.  Dibawah ini al-qur’an yang menjelaskan keberadaan asmaul husna al-khaliq adalah surah...

a.       Taha ayat 114

b.       An-nisa’ ayat 86

c.        Al-hajj ayat 54

d.       Al-baqarah ayat 269

e.        Az-zumar ayat 62

Kunci Jawaban : E

24. Tidak membuka rahasia aib orang lain merupakan bentuk sikap meneladani asmaul husna ...

a.       Al-hakim

b.       Al-‘afuww

c.        Al-hadi

d.       Al-malik

e.        Al-hasib

Kunci Jawaban : B

25.  Sifat allah yang dapat dipahami dan dibuktikan dengan aakal pikiran disebut....

a.       Sifat ma’nawiyah

b.       Sifat salbiyah

c.        Sifat ma’ani

d.       Sifat nafsiyah

e.        Sifat mulkiyah

Kunci Jawaban : C

26. Nafaqa artinya...

a.       Lubang tempat bersembunyi

b.       Dua buah lubang

c.        Lubang tempat keluar cahaya

d.       Lubang yang tersembunyi

e.        Lubang tempat keluarnya tikus

Kunci jawaban : E

27.  Perbuatan dibawah ini yang dapat meredakan amarah adalah...

a.       Menyesali diri

b.       Melampiaskan amarah

c.        Mengurung diri

d.       Tidak memberikan maaf

e.        Diam

Kunci jawaban: E

28. Ilmu yang mempelajari tentang sifat sifat allah , disebut....

a.       Tajwid

b.       Fiqih

c.        Nahwu

d.       Hadits

e.        Tauhid

Kunci jawaban : E

29.  Tafahum artinya...

a.       Saling mengenal

b.       Saling memahami

c.        Saling berkumpul

d.       Saling membantu

e.        Saling menasiihati

Kunci jawaban : B

 

30.           كَا لْحِجَا رَةِ                Artinya:

a.       Seperti api

b.       Keras kepala

c.        Hati yang nifaq

d.       Hati yang keras

e.        Seperti batu

31. Sifat yang mengingkari bahwa allah memiliki kebalikan dari sifat tersebut adalah....

a.       Salbiyah

b.       Ma’ani

c.        Mulkiyah

d.       Maknawiyah

e.        Nafsiyah

Kunci jawaban : A

32.  Menuntut ilmu karena allah merupakan cerminan dari rasa...

a.       Bangga kepada diri sendiri

b.       Minder kepada manusia

c.        Rendah diri kepada allah

d.       Malu kepada allah

e.        Takut kepada allah

Kunci jawaban : E

33.  Allah adalah pemilik sifat wujud, kebalikan dari sifat wujud adalah....

a.       Fana;

b.       Adam

c.        Hudus

d.       Qidam

e.        Karahah

Kunci jawaban :B

34.  Wujud nyata dari sikap tobat adalah....

a.       Berserah diri kepada allah

b.       Menjaga diri dari perbuatan buruk

c.        Melepaskan belenggu kejahatan

d.       Mengingat nikmat allah dan ancamannya

e.        Beramal soleh dan meninggalkan larangannya

kunci jawaban : B

35.  Dsa besar yang tidak akan diampuni oleh allah swt ialah....

a.       Melalaikan perintah agama

b.       Membunuh sesama saudara

c.        Meneykutukan allah

d.       Durhaka kepada kedua orang tua

e.        Melakukan perzinahan

Kunci jawaban : C

36. pahala orang yang bersedekah itu seperti...

a.       Air dan api

b.       Air memadamkan api

c.        Sejuknya sungai disurga

d.       Angin yang menerbangkan debu

e.        Panas setahun dihapus dengan hujan sehari

Kunci jawaban :B

37.  “barang siapa yang allah inginkan padanya kebaikan maka allah...”

a.       Kayakan dia

b.       Perbanyak temannya

c.        Mudahkan jalannya kemanapun

d.       Pahamkan ia dalam agama

e.        Tampankan wajahnya

Kunci jawaban :D

38.  Tobat semurni murninya dijelaskan dalam al-qur’an surah....

a.       At-tahrim ayat 8

b.       Al-baqarah ayat 8

c.        An-nisa’ ayat 8

d.       Yunus ayat 8

e.        Al-hujurat ayat 8

Kunci jawaban: A

39.  Ketika bertobat dianjurkan untuk banyak-banyak membaca....

a.       Hamdalah

b.       Basmalah

c.        Istigfar

d.       Tahmid

e.        Tahlil 

Kunci jawaban :C

40.  Setiap hari rasulallah saw bertobat setiap hari sebanyak....

a.       50

b.       100

c.        75

d.       150

e.        200

Kunci jawaban : B

41.  Barang siapa yang amal usahanya lebih baik dari kemarin maka orang itu termasuk orang yang...

a.       Merugi

b.       Pesimis

c.        Inovatif

d.       Optimis

e.        Beruntung

Kunci jawaban: E

42.  Hukum berprilaku namimah adalah...

a.       Haram

b.       Mubanh

c.        Makruh

d.       Subhat

e.        Bebas

Kunci jawaban: A

43.  Gibah untuk menyelamatkan seseorang dari potensi terjadinya sesuatu yang kurang baik dari orang tertentu hukumnya...

a.       Wajib

b.       Haram

c.        Boleh

d.       Sunnah

e.        Makruh

Kunci jawaban : A

44. Rasulallah saw bersabda”barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat (kiamat)”maka allah akan....

a.       Menolak tobatnya

b.        Menerima tobatnya

c.        Mengampuninya

d.       Memberikannya pahala

e.        menghukumnya

Kunci jawaban: B

45.  Usaha untuk membuat orang lain bermusuhan disebut...

a.       Namimah

b.       Gibah

c.        Fitnah

d.       Hasad

e.        Ujub

Kunci jawaban : A

46.      Menceritakan keburukan orang lain karena ingin meminta fatwa kepada seorang ustaz termasuk perbatan...

a.       Fitnah yang wajib

b.       Fitnah yang diperbolehkan

c.        Gibah yang terlarang

d.       Gibah yang diperbolehkan

e.        Gibah yang wajib

Kunci jawaban: D

47. Orang yang suka mengadu domba disebut...

a.       Demonstran

b.       Mediator

c.        Gladiator

d.       Motivator

e.        Provkator

Kunci jawaban: E

48.  Membicarakan aib seseorang disebut...

a.       Namimah

b.       Gibah

c.        Hasad

d.       Fitnah

e.        Gadab

Kunci jawaban: B

49.  Berikut yang bukan merupakan penyebab terjadinya tawuran adalah...

a.       Husnuzan

b.        fitnah

c.        Namimah

d.       Hasad

e.        Gibah

Kunci jaaban: A

50.  Diantara akibat yang pasti perbuatan adu domba ialah...

a.       Pelakunya mendapat naungan di hari kiamat

b.       Pelakunya mendapat nikmat kubur

c.        Pelakunya mendapat siksa kubur

d.       Pelakunya susah didunia

e.        Pelakunya sakit berbulan bulan di dunia

Kunci jawaban:  C