Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SOAL LATIHAN SEMESTER GENAP AQIDAH AKHLAQ KELAS XI

 

SOAL LATIHAN SEMESTER GENAP AQIDAH AKHLAQ

KELAS XI

 

I. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dan tepat !

1.     Sabar merupakan usaha menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah Swt. Berikut ini merupakan pengelompokan sabar dikalangan sufi, kecuali….

a.     Sabar dalam menjalankan perintah-perintah-Nya

b.    Sabar dalam menjauhi segala larangan-Nya

c.     Sabar menerima segala cobaan yang menimpa dirinya

d.    Sabar dalam mencari kebutuhan hidup yang diperlukan

e.     Sabar menjalani cobaan dan menunggu pertolongan dari Allah

2.     Proses syetan mempengaruhi manusia menurut Ibnu Qoyyim sebagai berikut ….

a.    Ingatan – lintas pikiran – gagasan – kepribadian – kemauan – tekad

b.    Lintas pikiran – ingatan – gagasan – tekad – kemauan – kepribadian

c.    Lintas pikiran – kemauan – gagasan – kepribadian – ingatan – tekad

d.    Gagasan – lintas pikiran – ingatan – kepribadian – kemauan – tekad

e.    Lintas pikiran – ingatan – gagasan – kepribadian – kemauan – tekad

3.     Kwalitas akhlaq manusia sangat dipengaruhi empat perangkat, yaitu….

a.    Kekuatan ilmu, kekuatan marah, kekuatan syahwat, keseimbangan

b.    Kekuatan akal, kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan pengaruh

c.    Kekuatan diri, kekuatan lingkungan, kekuatan alam, keseimbangan

d.    Hati nurani, hawa nafsu, akal pikiran, fisik

e.    Pendidikan, ekonomi, penahanan, kekuatan

4.     Menurut riwayat yang kuat bahwa munculnya istilah Ahli Shuffah adalah diberikan kepada….

a.    orang yang berjalan dari masjid ke masjid

b.    orang yang tinggal diserambi masjid pada zaman rasulullah SAW yang datang dari berbagai penjuru

c.    orang yang giat berdakwah dimasjid-masjid

d.    orang yang peduli dengan pembangunan masjid

e.    orang yang suka makan, minum dan tidur dimasjid

5.     Jika kata tasawuf berasal dari bahasa Yunani Sophos, maka arti taswuf dari segi bahasa adalah….

a.     Damai                                             c. Bijaksana                              e. Lepas

b.    Tentaram                              d. Hening

6.     Ditinjau dari segi obyeknya, maka tasawuf dapat dikategorikan menjadi 3 , yaitu….

a.     Tasawuf, Imani, Tasawuf Amali dan Tasawuf Falsafi

b.    Tasawuf, Imani, Tasawuf Amali dan Tasawuf Falsafi

c.     Tasawuf, Akhlaqi, Tasawuf Amali dan Tasawuf Falsafi          

d.    Tasawuf, Imani, Tasawuf Amali dan Tasawuf Insani

e.     Tasawuf, Ibadi, Tasawuf Amali dan Tasawuf Falsafi

7.     Huruf (  خ ) bagi Abu Yazid dalam dunia Tasawuf adalah bermakna  ( التّخلّى )Al Takhalli yang maksudnya….….

a.     Bersemedi ditempat yang sepi                                  d. Menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji

b.    Mengosongkan diri dari hal-hal yang tercela   e. Terbukanya penghalang antara kita dan Allah

c.     Mengisi hati dengan iman dan taqwa

8.     Yang dimaksud dengan البداية   menurut konsep klasifikasi tasawuf menurut Ibrohim Basyuni adalah ….

a.     Pengalaman batin dan peningkatan keagamaan pada diri seseorang

b.    Kesungguhan untuk menjaga akhlaq dan amal

c.     Kecenderungan diri untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt

d.    Kesiapan untuk menjadi suci dan bersatu dengan Allah Swt

e.     Tiadanya jarak antara diri dengan Allah Swt                          

9.     Dibawah ini adalah seorang tokoh sufi yang terkenal telah mencapai Maqom Wahdatul Wujud , yaitu….

a.     Al-Junaid Al-Baghdadi                      c. Ibnu Arobi                                 e. Syeikh Siti Jenar

b.    Al-Imamul Ghozali                 d. Abu Mansur Al-Hallaj

10.   Adapun yang menyebarkan konsep Al-Hulul adalah….

a.     Al-Junaid Al-Baghdadi                      c. Ibnu Arobi                                 e. Robiatul Adawiyah

b.    Al-Imamul Ghozali                             d. Abu Mansur Al-Hallaj

11.   Jalaludin Rahmat bahwa dunia modern sekarang mulai muncul kesadaran betapa pentingnya memperhatikan aspek etika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal tersebut ternyata juga diungkapkan oleh seorang ahli Biologi dari Australia bernama Sir Mac Farlance Burnet yang menyatakan….

a.    Pengetahuan yang dipelajari harus berangkat dari nilai etika

b.    Etika akan menjadi penghalang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

c.    Pengetahuan tidak boleh dibiarkan lepas dari etika kalau kita tidak ingin senjata makan tuan

d.    Ilmu pengetahuan dan etika harus dipisahkan sesuai dengan dunianya masing-masing

e.    Ilmu pengetahuan tanpa etikapun kehidupan akan tetap berjalan

12.   Dalam ajaran sufi terdapat berbagai maqomat, diantaranya tingkatan Waro’ yang artinya……

a.    Meninggalkan segala yang didalamnya mengandung kesenangan dalam kehidupan duniawi

b.    Meninggalkan segala hal yang didalamnya terdapat keragu-raguan antara halal dan haram

c.    Meninggalkan segala yang menyebabkan lalainya manusia untuk melakukan ibadah dengan Ikhlas

d.    Meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan manusia melupakan kewajiban dalam kehidupan

e.    Meninggalkan segala sesuatu yang menyuburkan hawa nafsu dan melalaikan berbuat baik pada sesame

13.   Secara harfiah Fakir dalam ajaran Islam lazim diartikan sebagai orang berhajat, atau orang yang kekurangan dalam menjalani kehidupan. Sedangkan dalam pandangan sufi fakir adalah….

a.     Tidak memberi lebih dari apa yang menjadi kewajiban             

b.    Tidak meminta pertolongan pada saat membutuhkan

c.     Tidak meminta kecuali dalam situasi dan keadaan terpaksa  

d.    Tidak ada keinginan meminta pertolongan pada siapapun

e.     Tidak meminta lebih dari apa yang menjadi haknya

14.   Sabar merupakan usaha menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah Swt. Berikut ini merupakan pengelompokan sabar dikalangan sufi, kecuali….

a.   Sabar dalam menjalankan perintah-perintah-Nya            

b.   Sabar dalam mencari kebutuhan hidup yang diperlukan

c.   Sabar dalam menjauhi segala larangan-Nya     

d.   Sabar menjalani cobaan dan menunggu pertolongan dari Allah

e.   Sabar menerima segala cobaan yang menimpa dirinya

15.   Pada dasarnya ajaran Akhlaq dalam Islam meliputi…..

a.     Kualitas ilmu manusia                                                    d. Kualitas lingkungan manusia

b.    Kualitas perbuatan manusia                          e. Kualitas pendidikan manusia

c.     Kualitas hidup manusia

16.   Salah satu penyebab terpuruknya kaum muslimin adalah hilangnya kepribadian sejati yang seharusnya dimiliki kaum muslimin. Demikian menurut pendapat….

a.     Cak Nun                                                      d. Syekh Amin Al-Kurdy

b.    Imam Ghozali                                                           e. Muhammad Isa Nuruddin

c.     Syekhul Kamal Halbawy

17.   “ Frihjof Schon “ adalah nama lain dari seorang filosof muslim Swiss yang mengatakan bahwa Islam sebagai agama monotheism etis yang komprehensif ajarannya tidak hanya mengisyaratkan etika kesantunan, tetapi bagaimana seorang muslim memiliki pandangan hidup dan mampu menatap dunia masa depan. Dia adalah

a.     Zakaria Al-Anshori                            c. Syekhul Kamal Halbawy 

b.    Muhammad Imam Ghozali                 d. Syekh Amin Al-Kurdy            e. Muhammad Isa Nuruddin

18.   Tiga perangkat pembentukan Akhlaq yaitu….

a.     Ilmu, amal, dan uang                                                d. Tempat ibadah, rumah dan tempat hiburan

b.    Akal, sekolah dan uang                                            e. Masyarakat, lingkungan dan Madrasah

c.     Ilmu, hati dan dzauq

19.   Kehidupan masyarakat modern yang serba cepat dan cenderung materialistik ini, sebenarnya sudah berada pada titik kejenuhan. “ Materialistik “ maknanya….

a.     Mata duitan                                                                            d. Segala sesuatu diukur dengan benda

b.    Diukur dari segala bangunannya                                e. Mempercayai hal-hal ghaib

c.     Diukur dari segi fenomenologis

20.   Menurut Alfin Toffler perkembangan masyarakat dibagi menjadi 3 , yaitu…..

a.     Pertanian, informasi lalu pertanian                 d. Tradisional, pertanian lalu indutri

b.    Pertanian, industri lalu informasi                                e. Konvensional, tradisional, lalu pertanian

c.     Informasi, Industri lalu pertanian

Jawablah pertanyaan dibawah ini !

 

1.       Isi ajaran islam yang dibawa oleh rasulallah saw,  bersumber dari......

2.       Antara syirik dan riya’ hampir sama, Sebutkan contoh riya’ !

3.       Syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh allah, sebutkan 2 contoh syirik

4.        Syirik dibagi menjadi 2 macam sebutkan dan jelaskan!

5.       Sebutkan 3 contoh syirik asgar !