Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MATERI AKIDAH AKHLAQ KELAS XI MA Kurikulum- 13

 

SEMESTER II

BAB 5

TASAWUF

       A.      DEFINISI tasawuf

Ilmu tasawuf ialah ilmu yang menjelaskan tatacara pengembangan rohani manusia dalam usaha mencari dan mendekatkan diri kepada allah swt. dengan penegmbangan rohani, kaum sufi ingin menyelami makna syari’ah secara lebih mendalam dalam rangka menemukan hakikat agama dan ajaran agama islam, bagi kaum sufi yang mementingkan syariat dan hakikat sekaligus shalat misalnya, tidaklah hanya sekedar pengucapan sejumlah kata dalam gerakan tertentu. Tetapi dialog spiritual antara manusia dan Tuhan.  

      B.      Istilah istilah dalam tasawuf

Al-maqamat, adalah posisi rohani yang dilalui oleh seseorang sufi dalam peroses mujahadahnya, dmana ia berada dalam posisi ituuntuk sementara waktu, kemudian melali mujahadahnya ia akan merambat terus menerus keposisi yang lebih tinggi.

      C.      HUBUNGAN AKHLAK DENGAN TASAWUF

1.       Tasawuf falsafi

Tasawuf falsafi artinya; tasawuf yang menekannkan pada masalah masalah pemikiran mendalam atau metafisik, tasawuf falsafi menggunakan pendekatan rasio tahu akal pikiran. Tasawuf ini menggunakan bahan bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filosof, seperti pislafat tentang Tuhan, manusia, dan hubunhgan manusia dengan Tuhan.

Terdapat beberapa istilah dalam tasawuf falsafi

a.       Hulul, ialah salah satu konsep dalam tasawuf meyakini terjadinya kesatuan antara kholik dengan makhlukpaham hulul ini disusun oleh al-hallaj.

b.      Wahdah al-wujud adalah: paham yang mengatakan bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan. Akan tetapi Tuhan disini bukan dzat yang dimaksud, melainkan sifat sifat Tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia telah melalui peroses fana’.

c.       Ittihad, pembawa paham ittihad  adalah abu yazid albustomi menurutnya manusia adalah pancaran dari nur ilahi, asal mula manusia yang sebenarnya ialah nur ilahi dengan kata lain, manusia menyatu dengan Tuhan.   

2.        

D.       

G     GURU MAPEL 

        KARYA ABADI, S.Pd.I